Què és un fluid?

Què és un fluid?


  • S'entén per fluids als cossos que tenen una gran movilitat en les molècules o partícules que els constitueixen, degut a la poca cohesió que aquestes tenen entre sí.
  • Degut a questa movilitat canvien fàcilment de posició i adopten la forma del recipient que els conté.
  • Es clasifiquen el LÍQUIDS i GASOS
  • La matèria fluida pot ser transvasada d'un recipient a un altre, és a dir, té la capacitat de fluir.
  • Els líquids i els gasos corresponen a dos tipus diferents de fluids. Els primers tenen un volum constant que no pot mortificar apreciablement per compressió. Es diu per això que són fluids incompressibles. Els segons no tenen un volum propi, sinó que ocupen el del recipient que els conté, són fluids compressibles perquè, a diferència dels líquids, sí que poden ser comprimits.

Propietats dels fluids. Fluids ideals.
  • Quan els líquids estan en repòs presenten una superfície lliure, sempre horitzontal, excepte en el seu contorn. Els líquids presenten elasticitat de volum, però no de longitud ni de forma, a més, adapten la seva forma a la del recipient que els conté.
  • Un líquid ideal és, per definició, aquell en que seria completament impossible exercir una cisallament. Això és a dir, un líquid sobre el qual se li podria deixar surar sobre un cos qualsevol i no exerciria aquest fregament algun sobre un corrent del líquid. Els líquids reals s'aparten una mica d'aquesta definició, podent ser objecte de petites cisallament.

Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

EDA 2010