Estàtica de Fluids

Introducció

L’estàtica de fluids és la part de la mecànica que estudia les propietats mecàniques dels fluids en equilibri.

Si es refereix als líquids, i més concretament a l'aigua, s'anomena HIDROSTÀTICA, i AEROSTÀTICA si es tracta de gasos.


Estar en equilibri vol dir trobar-se en repòs o posseir un moviment rectilini i uniforme. Dit més breument, un cos es troba en equilibri quan la seva acceleració és nul·la.

 

 


Icono IDevice Activitat 1
Explica perquè  es comprimeix la molla quan augmentem la  profunditat del cilidre.

Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

EDA 2010